Disclaimer & Privacy verklaring van de Waterlandclub

Algemeen
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. De Waterlandclub is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door de Waterlandclub gecreëerde site. De Waterlandclub wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen).

De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De Waterlandclub geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door De Waterlandclub uitdrukkelijk afgewezen.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van de Waterlandclub zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

De Waterlandclub is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De Waterlandclub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.

De Waterlandclub is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

(c) Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere wijze.


Bijeenkomsten en Activiteiten
Het participeren in bijeenkomsten en activiteiten die door de Waterlandclub worden georganiseerd, geschiedt geheel op vrijwillige basis.

Het bestuur van de Waterlandclub en/of de organiseerde personen zijn niet aansprakelijk voor welke (gevolg-)schade dientengevolge ook.


Waterlandpijlers

Algemene regels
Waterlandpijlers functioneert als een platform waar leden van de Waterlandclub, naast het aanbieden van overtollige watersportspullen, ongedwongen kunnen snuffelen tussen al het aanbod.
De Waterlandclub is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers.
Om die reden kan de Waterlandclub dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

De Waterlandclub probeert met Waterlandpijlers adverteerders en kopers tot elkaar te brengen.
De Waterlandclub is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site.
Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen.
U vrijwaart de Waterlandclub van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

De Waterlandclub behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van de Waterlandclub in strijd handelt met het beleid van de Waterlandclub, zoals beschreven in Statuten en Reglementen.


Intellectuele eigendomsrechten
Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt.
Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden bij Waterlandpijlers
Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.


Vergelijkingen en misleidende teksten
De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn.

Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. 
Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier
verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.


Niet toegestane informatie in advertentie
Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de beleidsregels van de Waterlandclub zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
- die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties;
- waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Forum Reglement
Het onderstaand forumreglement is opgesteld zodat het taalgebruik geen reden tot aanstoot kan geven.

Deze zijn niet om beperkingen op te leggen maar meer om zo samen bij te dragen aan een forum waar, iedereen die de hobby lief is, zich thuis kan voelen en uitgenodigd wordt om vragen en opmerkingen te stellen zodat in de veelheid van raadgevers iets goeds tot stand kan komen.

Aan deze ‘forumregels’ dient eenieder zich te houden als hij wenst mee te doen aan de forumdiscussies.

Aan het 'hardnekkig' niet naleven van de algemene gedragsregels kunnen consequenties verbonden worden.

1) Behandel anderen zoals uzelf behandeld wilt worden; Dit is ons ook wel bekend als de guldenregel, denk hierover na voordat u op ‘zend’ drukt.

“Wilt U zo benadert/aangesproken worden?”

Gebruik daarom beleefde en fatsoenlijke woorden. Aanstootgevend, discriminerend, obscene en denigrerend taalgebruik wordt niet getolereerd.

2) Gebruik alleen taal of woorden die niet persoonlijk en kwetsend opgevat kunnen worden.

Het gaat bij de Waterlandclub om het delen van kennis over polyester Waterland. Persoonlijke aanvallen doe je persoonlijk en niet via een forumbijdrage.

Een forum is openbaar en zichtbaar voor iedereen.

3) ‘Flaming’ is het beantwoorden zonder uw emoties in bedwang te houden.

Hier is niemand mee gebaat omdat je zo een keten van vuur start waar de brandweer geen middel voor heeft.

Dit betekent natuurlijk niet dat de discussie niet fel mag zijn.

Laat iedereen in zijn waarde.

Let erop dat een uitbarsting meer over de schrijver zegt als over de beschrevene!

4) Er bestaan geen domme vragen als het antwoord u niet bekend is – Chinese wijsheid.
Hier mag dan ook niemand op aangesproken worden.

Eerlijke vragen verwachten een eerlijk antwoord.

5) De Waterlandclub staat open voor iedere Waterland liefhebber die zijn mening, adviezen of kennis wil delen met anderen of wil verrijken.

De Waterlandclub is geen selecte club met een ballotagelijst.

Nieuwelingen zijn daarom van harte welkom en mogen nooit afgeschrokken worden door discriminerende of denigrerende aanvallen/opmerkingen.

6) Blijf respect voor elkaar tonen, ook al is een antwoord niet zoals u het graag zou willen of verwacht had.

Niemand heeft de waarheid in pacht of is meer dan een ander. Iedereen heeft gevoelens, ook uzelf.

Het is niet leuk van een discussie uitgesloten te moeten worden.

7) Wanneer u andere personen aanhaalt, gebruik de 'quote' optie en zet zijn bijdrage hiertussen in.

Gebruik alleen die tekst die relevant is maar let op dat de oorspronkelijke context niet uit zijn verband gerukt wordt.

8) Stel uw tekst ‘leesbaar’ op. Gebruik leestekens.

Zo worden ook vele misverstanden voorkomen.

9) Post niet om het posten, zomaar om de server te vullen.

Voordat u een vraag stelt kijk eerst in de geschiedenis of deze vraag al gesteld en beantwoord is.

Zo worden irriterende reacties voorkomen. Irriterende reacties lopen uit in ‘Flaming’ (zie 3).

10) De moderator behoudt zich, te allen tijde en zonder verantwoording, het recht voor om deze regels aan te scherpen, wijzigen en/of uit te breiden.

Ook het verplaatsen, aanpassen en/of verwijderen van nieuwe en oude gegevens vallen onder deze regeling.

Deze wijzigingen zullen hier te vinden zijn.

Tevens behoudt hij het recht om bijdragen te verwijderen en personen, die zich niet aan de algemene gedrags- en fatsoensnormen houden, de toegang tot het forum, al dan niet voor langere tijd, na overleg met de webmaster en assistent - webmaster van de Waterlandclub, te weigeren.

Deze regels en eventueel voorbehouden wijzigingen zijn te lezen op www.waterlandclub.nl. Aanvullingen zullen niet persoonlijk toegestuurd worden.

Vragen ?
Heeft U nog vragen en/of opmerkingen stuur vul dan het contactformulier in.